VÍZA

Na webovej stránke prebieha aktualizácia!

 

Všetky potrebné a aktuálne informácie nájdete na : https://www.thaiembassy.at/en/coe.html

 

Turistické víza: https://www.thaiembassy.at/en/?option=com_flexicontent&view=item&cid=21:consular-services&id=395:tourist-visa&Itemid=163&preview=1

 

Pracovné víza : https://www.thaiembassy.at/index.php/en/type-of-visa/non-immigrant-visa-b-business-and-work

 

 

Žiadosť o COE /žiadosť o vstup do Thajského kráľovstva/ nájdte na: https://coethailand.mfa.go.th/


 Ak osoba nebude mať COE  ( Certifikát o vstupe) tak nebude môcť vstúpiť do Thajského kráľovstva!

 

 

Nižšie uvedené informácie sú momentálne pozastavené!

 

S účinnosťou od 11.8.2011 môžu občania Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinskej republiky, Poľskej republiky , Maďarskej republiky   a Lichtenštajnského kniežatstva vstúpiť na územie Thajského kráľovstva na účely turizmu bez víz pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • Pobyt osoby pri jednom vstupe nepresiahne 30 dní
 • Pri opakovaných vstupoch do krajiny Thajského kráľovstva celková doba pobytov nepresiahne 90 dní za obdobie 6 mesiacov od prvého vstupu do Thajského kráľovstva, týka sa vstupov do krajiny vzdušným priestorom cez medzinárodné letiská.
 • Pobyt osoby vstupujúcej do Thajska cez pozemné hranice, t.j. mimovzdušným priestorom zo susediacich krajín Kambodža, Laos, Mjanmarsko, Malajzia nesmie presiahnuť 15 dní
 • Pri vstupe pozemnými hranicami je možné využiť  bezvízový vstup  (na 15 dní) maximálne 2 krát do roka.
 • Osoba sa musí na obdobie svojho pobytu preukázať dostatočným množstvom finančných prostriedkov (10 000 Bahtov na osobu, alebo 20 000 Bahtov na rodinu v hotovosti)
 • Osoba musí byť držiteľom platného cestovného pasu

 

V prípade pobytu dlhšieho ako 30 dní  je potrebné, aby sa žiadateľ o vízum dostavil na konzulát OSOBNE!


Držitelia cestovných dokladov cudzích štátov sú povinní požiadať o vízum do Thajského kráľovstva pred vycestovaním.

Konzulát Thajského kráľovstva je oprávnený vydávať víza výlučne len občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom žijúcim na Slovensku, ktorí majú na Slovensku povolený prechodný, alebo trvalý pobyt. Všetky dokumenty potrebné pre vybavenie víz do Thajského kráľovstva je nutné predkladať výlučne v anglickom jazyku!

V opačnom prípade nebudú víza žiadateľovi udelené!

 

 

POPLATKY ZA VÍZA PLATNÉ OD 8.7.2019
 

VÍZA

Platnosť

Počet vstupov

Poplatok

TURISTICKÉ

3 mesiace

Jednovstupové       (60 dní)

35,- Eur

6 mesiacov     

Viacvstupové

175,- Eur            

TRANZITNÉ

 

3 mesiace

Jednovstupové (30 dní)

30,- Eur

6 mesiacov

2, 3 vstupové

60,-/90,- Eur

NON-IMMIGRANT "B"

3 mesiace

Single (90 dní)

70,- Eur

NON-IMMIGRANT "ED"

3 mesiace

Single (90 dní)

70,- Eur

LEGALIZÁCIA DOKUMENTOV

Za jednu pečiatku

15,- Eur

 

Úradné hodiny:  

 

Streda: 10,00 h – 12,00 h
  14,00 h – 16,00 h pre cestovné kancelárie

 

 

Víza sa vystavujú do nasledujúceho úradného dňa (tj. do nasledujúcej stredy).

Príplatok za vystavenie víz na počkanie je 15 Eur.

 

 

TURISTICKÉ VÍZA


Turistické víza sú určené pre uchádzačov, ktorí chcú vstúpiť do Thajska za účelom turizmu.

 

Požadované dokumenty:

 

 TURISTICKÉ (jednovstupové víza)

 •  pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 •  čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 •  aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 •  spiatočná letenka–fotokópia (letenka uhradená v plnej výške)
 •  doklad o dostatočnom objeme financií ( 20 000 Bahtov na osobu; 40 000 Bahtov na rodinu)
 •  doklad  o ubytovaní v Thajskom kráľovstve   

 

 TURISTICKÉ ( viacvstupové víza, polročné) - Tento typ víz sa vydáva žiadateľom, ktorí chcú vycestovať do Thajského kráľovstva pre turistické účely viackrát. 

 •  pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 •  čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 •  aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 •  doklad o trvalom pobyte alebo povolení na pobyt na území Slovenskej republiky ( fotokópia občianskeho preukazu)
 •  doklad o aktuálnom finančnom stave vo výške minimálne 200 000 Bahtov (čo je 5 000 Eur) na osobu; 400 000 Bahtov ( čo je 10 000 Eur) na rodinu za posledných šesť mesiacov
 •  doklad o zamestnaní od zamestnávateľa,resp.doklad zo školy (ak žiadatelia študujú), alebo doklad z úradu práce (v prípade, že sú žiadatelia nezamestnaní)
 •  doklad o spiatočnej letenke - fotokópia
 •  doklad o ubytovaní v Thajsku
 •  konzulárni úradníci si vyhradzujú právo požiadať o ďalšie doklady podľa potreby

 

PLATNOSŤ VÍZ

 TURISTICKÉ JEDNOVSTUPOVÉ VÍZA – platnosť víz je 3 mesiace s pobytom  na 60 dní.

 TURISTICKÉ VIACVSTUPOVÉ VÍZA – platnosť víz je 6 mesiacov s pobytom maximálne  60 dní pri jednej ceste.

 

POPLATKY

 Jednovstupové víza: 35 Eur

 Viacvstupové víza: 175 Eur

 

Predĺženie / zmena víz : v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade

(Office of Immigration Bureau, Bangkok 10120, Tel.: (66-2)141-9889, alebo na http://www.immigration.go.th )

 

 

TRANZITNÉ VÍZA

 

Tranzitné víza sa vydávajú uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť na územie Thajského kráľovstva z nasledovných dôvodov:

 •  tranzit/prechod cez Thajské kráľovstvo do inej cieľovej krajiny (kategória „TS“)
 •  účasť na športových aktivitách – športovci, športovkyne (kategória „S“)
 •  členovia posádky v prístave (kategória „C“)

 

Požadované dokumenty:

 •  pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 •  čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 •  aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 •  doklad o dostatočnom objeme finančných prostriedkov (20 000 Bahtov na osobu)
 •  doklad o vycestovaní z Thajska (potvrdená plne zaplatená letenka alebo iný lístok), prípadne víza do tretej krajiny v cest. doklade
 •  pozývací list preukazujúci uchádzačovu účasť na športových aktivitách v Thajsku

 

PLATNOSŤ VÍZ

 3 mesiace s pobytom maximálne 30 dní

 6 mesiacov (2, resp. 3 vstupy) s pobytom max. 30 dní

 

POPLATOK

 Jednovstupové víza: 30 Eur

 Dvojvstupové víza: 60,- Eur

 Trojvstupové víza: 90,- Eur

 

Predĺženie / zmena víz : v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade

(Office of Immigration Bureau, Bangkok 10120, Tel.: (66-2)141-9889, alebo na http://www.immigration.go.th )

 


NON-IMMIGRANT VÍZA


 Non - Immigrant víza typ „B“  - Tento typ víz sa vydáva žiadateľom. ktorí chcú vycestovať do Thajského kráľovstva za účelom biznisu, prípadne práce (tj. realizovať obchod) 

 

Požadované dokumenty: 

 •  pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 •  čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 •  aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 •  spiatočná letenka – fotokópia ( uhradená v plnej výške)
 •  Oficiálna Nóta - oznámenie z vládnych úradov /veľvyslanectiev a konzulátov/, medzinárodných  organizácií/ štátnych podnikov v Thajsku potvrdzujúce účel návštevy
 •  list o prijatí z Ministerstva práce (Divízia kontroly práce cudzincov, Pracovné oddelenie)
 •  pracovná zmluva (v pracovnej zmluve musí byť uvedené:  plat, pozícia a kvalifikácia, (dokument musí byť podpísaný oprávneným generálnym riaditeľom a pečiatkou spoločnosti)
 •  list od spoločnosti, v ktorej je uchádzač zamestnaný na Slovensku, s uvedeným cieľom návštevy Thajska – vysielací list
 •  pozývajúci  list zo spoločnosti v Thajsku ( oprávnená zamestnávať cudzincov) s uvedením dôvodov pracovného pozvania uchádzača (dokument musí byť podpísaný oprávneným generálnym riaditeľom a pečiatkou spoločnosti)
 •  dokument dokladujúci  korešpondenciu s obchodnými partnermi v Thajsku
 •  preukázanie sa  dostatočnými finančnými prostriedkami (20 000 Bahtov na osobu)

 

 

PLATNOSŤ VÍZ : 3 mesiace jednovstupové víza ( 90 dní pobytu)

 

POPLATKY : jednovstupové víza  70 Eur

 

Predĺženie / zmena víz : v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade

(Office of Immigration Bureau, Bangkok 10120, Tel.: (66-2)141-9889, alebo na http://www.immigration.go.th )

 

 

Non - Immigrant víza „ED“   ( Študentské víza)


Študentské víza sú určené uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť na územie Thajského kráľovstva za účelom štúdia, účasti na projektoch, seminároch, konferencii alebo školení, študovať ako zahraničný budhistický mních.

 

Požadované dokumenty:

 •  pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 •  čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 •  aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 •  spiatočná letenka – fotokópia ( uhradená v plnej výške)
 •  preukázanie sa  dostatočnými finančnými prostriedkami (20 000 Bahtov na osobu)
 •  Oficiálna nóta z Thajskej štátnej  školy/univerzity preukazujúca dôvod návštevy uchádzača ( pri Thajskej súkromnej škole predkladať licenciu školy, Certifikát od vládnej inštitúcie, ktorá má na starosti danú inštitúciu)
 •  list preukazujúci prijatie uchádzača na štúdium z Thajskej štátnej školy/univerzity alebo inštitúcie
 •  oficiálne oznámenie vládnych úradov/veľvyslanectiev a konzulátov/ medzinárodných organizácií/ štátnych podnikov v Thajsku potvrdzujúce účel cesty  (Týka sa to len tých, ktorí sa zúčastnia konferencie, kurzu, seminára alebo školenia).


PLATNOSŤ VÍZ : 3 mesiace jednovstupové víza (90 dní pobytu)

                           

POPLATKY :  jednovstupové  70 Eur

                      

Predĺženie / zmena víz : v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade

(Office of Immigration Bureau, Bangkok 10120, Tel.: (66-2)141-9889, alebo na http://www.immigration.go.th ) 

 

Non - Immigrant víza „O“  

 

Tento typ víz sa udeľuje uchádzačom, ktorí cestujú do Thajského kráľovstva za účelom:

 

 • zostať s rodinou, resp. doprevádzať ( manžel/manželka, deti, adoptované deti) - predložiť dôkaz o thajskej štátnej príslušnosti člena rodiny ( kópia pasu, preukazu totožnosti a osvedčenia o evidencii domácnosti)
 • vykonávať povinnosti pre štátny podnik alebo organizácie sociálneho zabezpečenia – ako dobrovoľník
 • zostať v Thajskom kráľovstve po odchode do dôchodku ako senior ( Non-Immigrant víza O-A víza udeľuje Thajská ambasáda vo Viedni)
 • zostať v Thajskom kráľovstve kvôli zdravotnej – lekárskej  starostlivosti
 • ako športový tréner podľa požiadaviek thajskej vlády ( víza udeľuje Thajská ambasáda vo Viedni)
 • ako odporca alebo svedok v súdnom konaní  (víza udeľuje Thajská ambasáda vo Viedni)
 • navštíviť Thajské kráľovstvo, týka sa bývalých thajských občanov ( navštíviť príbuzných; vrátiť sa žiť do Thajského kráľovstva;  víza udeľuje Thajská ambasáda vo Viedni )

 

 

Požadované dokumenty:

 • pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
 • čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
 • aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
 • doklad o dostatočnom objeme financií ( 20 000 Bahtov na osobu; 40 000 Bahtov na rodinu)
 • dokumenty podľa účelu cesty. Kontaktujte konzulát Thajského kráľovstva v Bratislave.

 

PLATNOSŤ VÍZ : 3 mesiace jednovstupové víza ( 90 dní pobytu)

 

POPLATKY : jednovstupové víza  70 Eur

 

Predĺženie / zmena víz : v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade (Office of Immigration Bureau, Bangkok 10120, Tel.: (66-2)141-9889, alebo na http://www.immigration.go.th )

 

Poznámka:  Platnosť víza začína plynúť dňom požiadania o vízum na konzuláte, t.j. pri vízach na počkanie v ten istý deň, pri vízach do nasledujúceho úradného dňa v príslušný úradný deň.

 

Non - Immigrant  ´O-A´( Long Stay) 


 - víza udeľuje Thajská ambasáda vo Viedni
 - všetky informácie ohľadom udelenia víz nájdete na webovej stránke www.thaiembassy.at


Dodatočné požiadavky na Long Stay víza

 

 

Žiadosť je potrebné vyplniť kompletne a čitateľne!
 

V stredu 29.8.2018 bude konzulát zatvorený, úradný deň bude vo štvrtok 30.8.2018
Navrch